กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

"หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านวิชาการมุ่งสู่คุณภาพ"

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นจัดองค์ความรู้ การเรียนการสอน ควบคู่คุณธรรมและการมีส่วนร่วมรับใช้ประชาชน"

 

ปณิธาน

"ผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะด้านวิชาการตำรวจ"

 

พันธกิจ

- ดำเนินการวิเคราะห์ค้นหาจุดประสงค์ในการศึกษาฝึกอบรม ระบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ศึกษา วิเคราะห์ระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการเรียนการ เพื่อพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ รวมทั้งวัดผล การศึกษาฝึกอบรม แต่ละหลักสูตร

- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน หรือภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

วัฒนธรรมองค์กร

"มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

 

ค่านิยม

"สามารถ สุจริต สากล สร้างสรรค์ สามัคคี"