กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

ผู้บริหารกลุ่มงานอาจารย์

 
 

 

พล.ต.ต.สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล
อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์
 

 


พ.ต.อ.การุณย์ บัวเผื่อน

อาจารย์.(สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาสืบสวน สอบสวน กฎหมาย)

 


พ.ต.อ.หญิง มันทนา มาศศรี

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาทั่วไป)

 


พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา

อาจารย์.(สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ)

 


พ.ต.อ.ธีระพงษ์ คล้ายแก้ว

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาป้องกันปราบปราม จราจร)

 


พ.ต.อ.หญิง รัชนี คงเจริญ

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาบริหาร)