กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

กลุ่มวิชาบริหาร

 
กลุ่มวิชาบริหาร
 
 

 


พ.ต.อ.หญิง รัชนี คงเจริญ

อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ
(ทนท.บริหารกลุ่มวิชาบริหาร)

 

 


พ.ต.อ.นิมิต  การปลูก

อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาบริหารงานตำรวจ)

 


พ.ต.อ.หญิง สุชาดา ทิมมาศ
อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาบริหารงานตำรวจ)

 


พ.ต.อ.หญิง สมรรัตน์  นิรันดรเกียรติ

อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาบริหารงานตำรวจ)

 


พ.ต.ท.หญิง ดวงฤดี  เอี้ยวสินทรัพย์

อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาบริหารงานตำรวจ)

 


พ.ต.ท. หญิง พรพิมล คงยา
อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาบริหารงานตำรวจ)

 


พ.ต.ท.สุวัชโรบล สโรบล
อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์
(ทนท.อาจารย์วิชาบริหารงานตำรวจ)