กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

ประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย มาบรรยายหลักสูตร บตส.37

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้เดินทางมาบรรยายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 37 ในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก : ความท้าทายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย" โดยมี พ.ต.ท.หญิง ศันสนีย์ เรืองนุ่ม เป็นเลขาฯวิชา