กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา กลุ่มงานอาจารย์ ศุภมัสดุ

          พุทธศักราช 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จัดตั้ง "กลุ่มงานอาจารย์" (กอจ.) อยู่ในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552 โดยยุบรวมตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่สังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง มาไว้ในกลุ่มงานเดียวกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการในการที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการตำรวจ และกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ภายใต้ความรับผิดชอบของกองบัญชาการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันกลุ่มงานอาจารย์แบ่งโครงสร้างหน่วยงานเป็น