กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานอาจารย์

กลุ่มงานอาจารย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. งานอำนวยการของกลุ่มงานอาจารย์
2. ทำหน้าที่เลขานุการอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา ตลอดจนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
3. จัดทำขอบเขตเนื้อหาวิชาเพื่อกำหนดการจัดทำปฏิทินการฝึกอบรม
4. สรรหาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นครู – อาจารย์
5. ร่วมกำหนดเกณฑ์การวัดผลการฝึกอบรม เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือลักษณะพึงประสงค์ ตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด
6. จัดการเรียนการสอน ทำหน้าที่สอน อบรมทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติของกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ ในแต่ละหลักสูตรด้วยการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
7. จัดทำขอบเขตเนื้อหาวิชาโดยมีวัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ หลักการ และจุดมุ่งหมายโครงสร้างของหลักสูตร ประสานเชิญครู – อาจารย์ ผู้สอนที่มีความรู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาตรงตามวุฒิหรือประสบการณ์ ทั้งสรรหาและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากร
8. พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาที่สอน จัดทำ ปรับปรุง ส่งเสริมคุณภาพเอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอน การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ บทความ ตำรา หนังสือ รวมถึงทำการวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ที่เหมาะสม
9. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
10. บริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับปรัชญาการฝึกอบรมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ ประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
11. เป็นกรรมการประจำกลุ่มวิชาติดต่อประสานงานกับกลุ่มวิชาอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเนื้อหาของกลุ่มวิชา เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก หรือสถาบัน องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
13. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศวิชาการที่มีคุณภาพแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มทุกระดับ ให้คำปรึกษาทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์และบริการวิชาการใหม่ ๆ
14. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย