กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

E-LEARNING

หลักสูตรสารวัตร (สว.)

วิชาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จิตวิทยา
      - การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนบนกระแสการเปลี่ยนแปลง
      - พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารรุ่นใหม่
      - เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ