กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

ติดต่อเรา

กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา

 

เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2941 1781

โทรสาร  0 2941 1782