กลุ่มงานอาจารย์
                     Faculty Division

กิจกรรมของกลุ่มงานอาจารย์

การประชุมบริหาร กลุ่มงานอาจารย์

 

การประชุมบริหารกลุ่มงานอาจารย์ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการตำรวจ